I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  • A Panaszkezelési kézikönyv célja, hogy a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása és értékelése egységes szabályozás alapján történjen.
  • A panaszkezelés során a panaszokat, közérdekű bejelentéseket és panaszosokat ugyanazon eljárás keretében és szabály szerint, bárminemű megkülönböztetés nélkül kell kezelni.
  • A felmerült észrevételek fontos visszajelzéseket, ismereteket közvetítenek a Társaság számára, ezért az így szerzett tapasztalatokat a működés minőségének javítására használja.
  • A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a panaszfelvétel során bekért adatokat az érvényben lévő adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelje. A Társaság a panaszkezelés során birtokába került személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, a bekért adatok kizárólag az adott panasszal, közérdekű bejelentéssel kapcsolatos nyilvántartás célját szolgálják.

A panaszkezelési kézikönyv hatálya a Társasághoz beérkezett azon beadványokra terjed ki, amelyek panasznak, vagy közérdekű bejelentésnek minősülnek.

A panaszkezelési kézikönyv személyi hatálya a társaság teljes foglalkoztatotti állományára, valamint a panaszosra terjed ki.

II. ALAPFOGALMAK

A kézikönyv értelmében:

  • panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.
  • közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.
  • panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárás: olyan eljárás, amelynek során az eljáró társaság feladata, hogy a panaszban, illetve a bejelentésben foglaltakat kivizsgálja, ezt követően a megtett intézkedésekről vagy az intézkedések mellőzésének indokairól értesítse a panaszost.
  • Panaszosnak minősül mindazon természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Társasággal szemben kifogását, panaszát jelzi.

III. A PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI

A panaszok, közérdekű bejelentések fogadására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. SZÓBELI PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

A panaszos szóbeli panaszt, közérdekű bejelentést tehet személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségeken:

Név:                Hatvani Média és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.

Cím:               3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Telefon:         +36 20 591-2199

2. ÍRÁSBELI PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS​

A panaszos írásbeli panaszt, közérdekű bejelentést tehet

3. PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

A PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

A panasz, közérdekű bejelentés kivizsgálása minden esetben térítésmentes, és az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.

SZÓBELI PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

A szóbeli, azaz a személyesen vagy telefonon tett panaszt, közérdekű bejelentést lehetőség szerint azonnal orvosolni kell.  Amennyiben a szóbeli panasz, közérdekű bejelentés azonnali kivizsgálása nem megoldható, a bejelentésről az ügyintéző panaszbejelentő lapot vesz fel, melynek egy példányát az illetékes vezető felé továbbítja. A panaszos 10 munkanapon belül választ kap a bejelentésére.

ÍRÁSBELI PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KIVIZSGÁLÁSA

Az írásban beérkezett panaszt, közérdekű bejelentést az ügyintéző az illetékes vezető felé továbbítja. Az írásban beérkezett panasz, közérdekű bejelentés kivizsgálása 10 munkanapon belül történik meg. Amennyiben a panaszostól pótlólagosan adatokat kell bekérni, úgy a kivizsgálási határidőt az összes adat rendelkezésre állásának időpontjától számítjuk.

A PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELBÍRÁLÁSA

A panaszkezelési eljárás a panaszra, a közérdekű bejelentésre írásban adott, indoklással ellátott válasszal zárul.

A vizsgálat eredményéről, az esetleges intézkedésről a panasztevőt írásban kell tájékoztatni, s a panaszra, a közérdekű bejelentésre adott, indokolással ellátott választ a bejelentés felvételét követő 10 munkanapon belül kell kiküldeni. A panaszkezelés menetéről az ügyintézés időtartama alatt telefonon adunk információt, a +36 20 591-2199-es telefonszámon.

A PANASZ, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS FELÜLVIZSGÁLATA

Amennyiben a panaszos a vizsgálat eredményével nem ért egyet, kérheti annak felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a panaszra, közérdekű bejelentésre adott válasz iktatószámára való hivatkozással írásban lehet benyújtani. A benyújtott kérelemben foglaltakról a Társaság ügyvezetője dönt, és arról 10 munkanapon belül írásban értesíti a panaszost. A felülvizsgálati kérelemre adott válasz kizárólag az ügyvezető ellenjegyzéssel ellátva érvényes.